سوره سجده دار

مسجد تعطیله چون امروز دانشگاه تعطیله چون عید غدیره. تو اومدی آزمایشگاه. پس نماز رو هم باید توی آزمایشگاه بخونی روی اون قالیچه. توی آزمایشگاهی داری کارت رو می کنی. نوار قرآن هم گذاشتی تو گوشت. یه بررسی می کنی هنوز چند سوره به سوره علق مانده. مشغول کاری. چند دقیقه ای که به شدت غرق شدی تو کار میگذره. یهو به خودت میای می بینی چند سوره هم از سوره علق گذشته وتو اصلا حواست نبوده. نمی دونم حکمش چیه. اما اگه سجده دراین شرایط ( که حواست به آیه سجده دار نبوده ولی می دونی تو گوشت پخش شده) واجب باشه چی کار می کنی؟ باید بری وسط آزمایشگاه اون قالیچه رو که برای نماز پهن می کنی پهن کنی و جلوی دوستان یه سجده بری.  می ری؟

/ 0 نظر / 7 بازدید